Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :27-09-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
27-09-22 Đắc Lắc
Quảng Nam
26-09-22TT Huế: 56,
Phú Yên: 80
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
357
25-09-22Kon Tum: 26,
Khánh Hòa: 53
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
360
24-09-22Đà Nẵng: 47,
Quảng Ngãi: 96,
Đắc Nông: 57
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
343
23-09-22Gia Lai: 03,
Ninh Thuận: 69
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
373
22-09-22Bình Định: 85,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 00
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
352
21-09-22Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 45
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
362
20-09-22Đắc Lắc: 81,
Quảng Nam: 31
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
350
19-09-22TT Huế: 68,
Phú Yên: 33
Trúng Phú Yên361
18-09-22Kon Tum: 21,
Khánh Hòa: 18
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
335
17-09-22Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 73,
Đắc Nông: 66
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
337
16-09-22Gia Lai: 62,
Ninh Thuận: 01
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
388
15-09-22Bình Định: 47,
Quảng Trị: 10,
Quảng Bình: 38
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
341
14-09-22Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 03
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
375
13-09-22Đắc Lắc: 64,
Quảng Nam: 34
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
353
12-09-22TT Huế: 24,
Phú Yên: 68
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
368
11-09-22Kon Tum: 83,
Khánh Hòa: 68
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
363
10-09-22Đà Nẵng: 46,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
340
09-09-22Gia Lai: 17,
Ninh Thuận: 31
Trúng Ninh Thuận337
08-09-22Bình Định: 55,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 26
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
349
07-09-22Đà Nẵng: 20,
Khánh Hòa: 12
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
308
06-09-22Đắc Lắc: 86,
Quảng Nam: 29
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
376
05-09-22TT Huế: 80,
Phú Yên: 05
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
355
04-09-22Kon Tum: 75,
Khánh Hòa: 62
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
387
03-09-22Đà Nẵng: 95,
Quảng Ngãi: 23,
Đắc Nông: 07
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
366
02-09-22Gia Lai: 45,
Ninh Thuận: 39
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
359
01-09-22Bình Định: 41,
Quảng Trị: 98,
Quảng Bình: 28
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
323
31-08-22Đà Nẵng: 36,
Khánh Hòa: 74
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
343