Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :27-09-22


Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
27-09-22 Đắc Lắc
Quảng Nam
26-09-22TT Huế: 707,658,
Phú Yên: 480,173
Trúng 707 TT Huế420
25-09-22Kon Tum: 073,668,
Khánh Hòa: 624,711
Trúng 073 Kon Tum,
Trúng 624 Khánh Hòa
377
24-09-22Đà Nẵng: 089,220,
Quảng Ngãi: 574,937,
Đắc Nông: 230,297
Trúng 089 Đà Nẵng,
Trúng 574 Quảng Ngãi
398
23-09-22Gia Lai: 994,102,
Ninh Thuận: 233,046
Trúng 994 Gia Lai644
22-09-22Bình Định: 142,950,
Quảng Trị: 066,461,
Quảng Bình: 904,425
Trúng 142 Bình Định,
Trúng 066 Quảng Trị,
Trúng 904 Quảng Bình
641
21-09-22Đà Nẵng: 766,463,
Khánh Hòa: 745,687
Trúng 766 Đà Nẵng,
Trúng 745 Khánh Hòa
694
20-09-22Đắc Lắc: 258,150,
Quảng Nam: 493,197
Trúng 258 Đắc Lắc808
19-09-22TT Huế: 273,600,
Phú Yên: 494,422
Trúng 273 TT Huế,
Trúng 494 Phú Yên
294
18-09-22Kon Tum: 186,681,
Khánh Hòa: 708,410
Trúng 186 Kon Tum,
Trúng 708 Khánh Hòa
751
17-09-22Đà Nẵng: 878,110,
Quảng Ngãi: 859,026,
Đắc Nông: 609,863
Trúng 859 Quảng Ngãi,
Trúng 609 Đắc Nông
438
16-09-22Gia Lai: 813,538,
Ninh Thuận: 452,873
Trúng 813 Gia Lai,
Trúng 452 Ninh Thuận
342
15-09-22Bình Định: 612,846,
Quảng Trị: 861,786,
Quảng Bình: 493,811
Trúng 612 Bình Định,
Trúng 861 Quảng Trị
593
14-09-22Đà Nẵng: 551,109,
Khánh Hòa: 790,605
Trúng 551 Đà Nẵng,
Trúng 790 Khánh Hòa
495
13-09-22Đắc Lắc: 482,800,
Quảng Nam: 039,299
Trúng 482 Đắc Lắc,
Trúng 039 Quảng Nam
584
12-09-22TT Huế: 525,216,
Phú Yên: 829,689
Trúng 829 Phú Yên596
11-09-22Kon Tum: 411,117,
Khánh Hòa: 362,388
Trúng 411 Kon Tum,
Trúng 362 Khánh Hòa
752
10-09-22Đà Nẵng: 959,805,
Quảng Ngãi: 600,610,
Đắc Nông: 167,457
Trúng 959 Đà Nẵng,
Trúng 600 Quảng Ngãi,
Trúng 167 Đắc Nông
798
09-09-22Gia Lai: 531,882,
Ninh Thuận: 240,269
Trúng 531 Gia Lai,
Trúng 240 Ninh Thuận
584
08-09-22Bình Định: 287,746,
Quảng Trị: 576,093,
Quảng Bình: 209,915
Trúng 287 Bình Định,
Trúng 576 Quảng Trị,
Trúng 209 Quảng Bình
670
07-09-22Đà Nẵng: 320,878,
Khánh Hòa: 239,622
Trúng 239 Khánh Hòa466
06-09-22Đắc Lắc: 485,580,
Quảng Nam: 768,993
Trúng 485 Đắc Lắc,
Trúng 768 Quảng Nam
542
05-09-22TT Huế: 848,104,
Phú Yên: 558,326
Trúng 848 TT Huế,
Trúng 558 Phú Yên
672
04-09-22Kon Tum: 422,873,
Khánh Hòa: 930,970
Trúng 422 Kon Tum,
Trúng 930 Khánh Hòa
675
03-09-22Đà Nẵng: 388,530,
Quảng Ngãi: 857,521,
Đắc Nông: 288,182
Trúng 388 Đà Nẵng,
Trúng 857 Quảng Ngãi,
Trúng 288 Đắc Nông
632
02-09-22Gia Lai: 290,126,
Ninh Thuận: 488,310
Trúng 290 Gia Lai,
Trúng 488 Ninh Thuận
745
01-09-22Bình Định: 689,357,
Quảng Trị: 520,183,
Quảng Bình: 671,696
Trúng 689 Bình Định,
Trúng 520 Quảng Trị,
Trúng 671 Quảng Bình
745
31-08-22Đà Nẵng: 253,943,
Khánh Hòa: 387,436
Trúng 253 Đà Nẵng,
Trúng 387 Khánh Hòa
339