Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :27-05-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
27-05-20 Đà Nẵng
Khánh Hòa
26-05-20Đắc Lắc: 22,
Quảng Nam: 69
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
280
25-05-20TT Huế: 72,
Phú Yên: 90
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
232
24-05-20Kon Tum: 01,
Khánh Hòa: 22
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
265
23-05-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 61,
Đắc Nông: 05
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
212
22-05-20Gia Lai: 74,
Ninh Thuận: 77
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
263
21-05-20Bình Định: 23,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 19
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
215
20-05-20Đà Nẵng: 47,
Khánh Hòa: 31
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
229
19-05-20Đắc Lắc: 33,
Quảng Nam: 21
Trúng Đắc Lắc272
18-05-20TT Huế: 61,
Phú Yên: 77
Trúng TT Huế243
17-05-20Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 71
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
238
16-05-20Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 00,
Đắc Nông: 48
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
244
15-05-20Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 53
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
243
14-05-20Bình Định: 53,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 73
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
257
13-05-20Đà Nẵng: 52,
Khánh Hòa: 93
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
226
12-05-20Đắc Lắc: 83,
Quảng Nam: 64
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
254
11-05-20TT Huế: 92,
Phú Yên: 98
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
254
10-05-20Kon Tum: 88,
Khánh Hòa: 07
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
222
09-05-20Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 20,
Đắc Nông: 93
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
237
08-05-20Gia Lai: 10,
Ninh Thuận: 94
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
246
07-05-20Bình Định: 36,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 70
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
257
06-05-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
219
05-05-20Đắc Lắc: 81,
Quảng Nam: 03
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
275
04-05-20TT Huế: 68,
Phú Yên: 13
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
273
03-05-20Kon Tum: 11,
Khánh Hòa: 83
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
216
02-05-20Đà Nẵng: 60,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 04
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
282
01-05-20Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 38
Trúng Ninh Thuận240
30-04-20Bình Định: 40,
Quảng Trị: 42,
Quảng Bình: 49
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
226
29-04-20Đà Nẵng: 25,
Khánh Hòa: 85
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
262
28-04-20Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 28
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
237
27-04-20TT Huế: 07,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
240
26-04-20Kon Tum: 97,
Khánh Hòa: 91
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
275