Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 700.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :19-05-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô ba số Kết quả Theo
19-05-22 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
18-05-22Đà Nẵng: 590,
Khánh Hòa: 822
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
356
17-05-22Đắc Lắc: 890,
Quảng Nam: 656
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
360
16-05-22TT Huế: 370,
Phú Yên: 316
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
336
15-05-22Kon Tum: 296,
Khánh Hòa: 206
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
367
14-05-22Đà Nẵng: 247,
Quảng Ngãi: 080,
Đắc Nông: 552
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
340
13-05-22Gia Lai: 455,
Ninh Thuận: 078
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
354
12-05-22Bình Định: 209,
Quảng Trị: 091,
Quảng Bình: 473
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
346
11-05-22Đà Nẵng: 055,
Khánh Hòa: 335
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
332
10-05-22Đắc Lắc: 949,
Quảng Nam: 616
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
380
09-05-22TT Huế: 167,
Phú Yên: 623
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
364
08-05-22Kon Tum: 250,
Khánh Hòa: 199
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
326
07-05-22Đà Nẵng: 858,
Quảng Ngãi: 471,
Đắc Nông: 499
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
347
06-05-22Gia Lai: 081,
Ninh Thuận: 890
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
346
05-05-22Bình Định: 300,
Quảng Trị: 363,
Quảng Bình: 809
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
363
04-05-22Đà Nẵng: 457,
Khánh Hòa: 111
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
371
03-05-22Đắc Lắc: 822,
Quảng Nam: 703
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
331
02-05-22TT Huế: 337,
Phú Yên: 494
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
377
01-05-22Kon Tum: 691,
Khánh Hòa: 933
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
359
30-04-22Đà Nẵng: 867,
Quảng Ngãi: 299,
Đắc Nông: 563
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
388
29-04-22Gia Lai: 802,
Ninh Thuận: 942
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
337
28-04-22Bình Định: 444,
Quảng Trị: 492,
Quảng Bình: 001
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
359
27-04-22Đà Nẵng: 930,
Khánh Hòa: 698
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
367
26-04-22Đắc Lắc: 325,
Quảng Nam: 062
Trúng Đắc Lắc375
25-04-22TT Huế: 886,
Phú Yên: 206
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
323
24-04-22Kon Tum: 117,
Khánh Hòa: 429
Trúng Kon Tum362
23-04-22Đà Nẵng: 642,
Quảng Ngãi: 680,
Đắc Nông: 084
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
364
22-04-22Gia Lai: 770,
Ninh Thuận: 809
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
359