Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 1.500.000 VNĐ

Soi cầu chuẩn xác ngày :24-06-21


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
24-06-21 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
23-06-21Đà Nẵng: 055,
Khánh Hòa: 695
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
515
22-06-21Đắc Lắc: 181,
Quảng Nam: 155
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
651
21-06-21TT Huế: 195,
Phú Yên: 797
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
412
20-06-21Kon Tum: 721,
Khánh Hòa: 658
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
646
19-06-21Đà Nẵng: 717,
Quảng Ngãi: 197,
Đắc Nông: 777
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
665
18-06-21Gia Lai: 915,
Ninh Thuận: 907
Trúng Gia Lai266
17-06-21Bình Định: 607,
Quảng Trị: 599,
Quảng Bình: 581
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
660
16-06-21Đà Nẵng: 987,
Khánh Hòa: 737
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
766
15-06-21Đắc Lắc: 871,
Quảng Nam: 341
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
656
14-06-21TT Huế: 009,
Phú Yên: 573
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
529
13-06-21Kon Tum: 847,
Khánh Hòa: 870
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
517
12-06-21Đà Nẵng: 160,
Quảng Ngãi: 338,
Đắc Nông: 128
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
341
11-06-21Gia Lai: 416,
Ninh Thuận: 428
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
282
10-06-21Bình Định: 132,
Quảng Trị: 143,
Quảng Bình: 809
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
671
09-06-21Đà Nẵng: 693,
Khánh Hòa: 789
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
768
08-06-21Đắc Lắc: 843,
Quảng Nam: 481
Trúng Đắc Lắc745
07-06-21TT Huế: 181,
Phú Yên: 312
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
705
06-06-21Kon Tum: 871,
Khánh Hòa: 857
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
884
05-06-21Đà Nẵng: 815,
Quảng Ngãi: 586,
Đắc Nông: 373
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
439
04-06-21Gia Lai: 442,
Ninh Thuận: 506
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
348
03-06-21Bình Định: 366,
Quảng Trị: 219,
Quảng Bình: 990
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
512
02-06-21Đà Nẵng: 539,
Khánh Hòa: 222
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
784
01-06-21Đắc Lắc: 773,
Quảng Nam: 700
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
492
31-05-21TT Huế: 379,
Phú Yên: 895
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
579
30-05-21Kon Tum: 161,
Khánh Hòa: 452
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
914
29-05-21Đà Nẵng: 324,
Quảng Ngãi: 928,
Đắc Nông: 799
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
399
28-05-21Gia Lai: 440,
Ninh Thuận: 441
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
370
27-05-21Bình Định: 204,
Quảng Trị: 712,
Quảng Bình: 436
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
651
26-05-21Đà Nẵng: 856,
Khánh Hòa: 010
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
359
25-05-21Đắc Lắc: 452,
Quảng Nam: 690
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
350
24-05-21TT Huế: 003,
Phú Yên: 426
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
798